Lähitapahtuman sisältökuvaukset

KESKIVIIKKO 17.11.2021

AAMUPÄIVÄN LUENNOT JA TYÖPAJAT

Keinoja arjen haastaviin tilanteisiin (luento 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:

 • Mitä koemme haastavaksi käyttäytymiseksi?
 • Haastavan käyttäytymisen syitä
 • Miten haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä?

Kouluttaja:
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, työnohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Materiaalimaistiaiset: arjessa toimivia materiaaleja vuorovaikutuksellisesti keskustellen (työpaja 45 min)

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Kokeillaan ja pelataan! Materiaalivinkkejä koulu- ja eskariarkeen.

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Anu Pakkanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Yhteisopettajuuden kehittäminen (työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksen henkilöstö, oppilaitosten johto sekä muut yhteisopettajuudesta kiinnostuneet

Sisällönkuvaus:
Työpajassa pureudutaan yhteisopettajuuden kehittämiseen. Työpajan tapausesimerkit kuvaavat tilanteita, joissa yhteisopettajuus mahdollistaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen inklusiivisen toteutuksen.

Kouluttajat:
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Iines Palmu, KM, väitöskirjatutkija, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

Luentomateriaali


Koulun aloitus ja neuropsykiatriset haasteet (luento 90 min)

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Luennolla käydään läpi neuropsykiatristen häiriöiden ilmenemistä koulun aloitusvaiheessa sekä varhaisen tuen toteuttamisen edellytyksiä. Kokemusasiantuntijan osuudessa käsitellään tarkemmin Touretten oireyhtymää.

Kouluttajat: 
Satu Peitso, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Niko Romo, kokemusasiantuntija, ohjaaja, neuropsykiatrinen – valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Luentomateriaali:


Onnistumisia vuorovaikutukseen (työpaja 45 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Onnistumisia vuorovaikutukseen oppilaan kanssa, jolla on ilmaisun/ymmärtämisen pulmaa, kommunikaation tukikeinoja eri tilanteisiin; välineitä ja vinkkejä sekä hyviä kokemuksia ja tarinoita onnistumisen kokemuksista. 

Kouluttajat:
Heljä Happonen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus ValteriKESKIPÄIVÄN LUENNOT JA TYÖPAJAT

Toiminnallista ja tarinallista ohjelmointia (työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkupetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Työpajassa tutustutaan siihen, mitä ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu tarkoittavat varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä erilaisia tapoja ja työvälineitä ohjelmoinnin soveltamiseen toiminnallisesti, tarinallisesti ja leikinomaisesti.

Kouluttajat:
Merja Kuosmanen, KM, lehtori
Tuula Nousiainen, KTT, erityisasiantuntija


Erityinen tuki esiopetuksessa (työpaja 45 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö, erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajat, päiväkodinjohtajat ja rehtorit

Sisällönkuvaus:
Työpajassa kerrotaan erityisen tuen päätöksen sisällöstä sekä päätösprosessista. Lisäksi pohditaan pidennetyn oppivelvollisuuden eri toteuttamismahdollisuuksia.

Kouluttajat:
Päivi Lång, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Luentomateriaali:


Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa (työpaja 45 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Työpajan sisältö:
Työpajassa pohditaan sitä, millaisten asioiden harjoittelu ja tukeminen antaa lapselle parhaat eväät varhaiskasvatuksesta esiopetuksen ja perusopetuksen toimintaympäristöihin siirryttäessä.

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Luentomateriaali:


Hyvinvointia koko koululle Yhteispelillä (työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Yhteispeli on Suomessa kehitetty menetelmä, jonka tavoitteena on tukea lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sekä vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Luennolla (45 min) pureudutaan seuraaviin kysymyksiin Yhteispelin viitekehyksen kautta:

 • Mitä tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat?
 • Millainen kouluympäristö tukee em. taitojen oppimista?
 • Millaisilla käytännönläheisillä toimintatavoilla taitoja voidaan tukea?
 • Miten koulun aikuiset toimivat yhdessä, jotta lasten taidot vahvistuvat?

Työpajassa (45 min) saadaan käytännönläheisiä maistiaisia tunne -ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta alakouluikäisille. Samalla keskustellaan siitä, miten luokan toimintaympäristöä voidaan muokata enemmän positiivista vuorovaikutusta tukevaksi.

Kouluttaja:
Tiina Ojala, KM, Yhteispeli-kouluttaja, luokanlehtori, Tampereen yliopiston normaalikoulu


Positiivisesti Ryhmässä Oppiva Varhaiskasvatus – ProVaka (luento 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Päiväkodin toimintakulttuurin kehittäminen sosiaalista käyttäytymistä opettavaksi. Osuus koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Luento-osuudessa esitellään ProVaka-toimintamalli, sen teoreettiset perustat ja suomalainen sovellus. Kokonaisuutta täydentävät työpajaosuudessa ProVaka-toimintamallia toteuttaneiden päiväkotien kuvaukset omasta kehittämistyöstään. Kokonaisuuden aikana matkataan sujuvasti nojatuolista hiekkalaatikkoon, teoriasta käytäntöön, ja käydään vuoropuhelua näiden välillä.

Kouluttajat:
Närhi Vesa,  Dos., PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto
Karhu Anne, KT, Yliopistonlehtori (erityispedagogiikka), Itä-Suomen yliopisto
Noora Heiskanen, KT, VEO, Yliopistotutkija (erityispedagogiikka), Itä-Suomen yliopisto

Luentomateriaali:ILTAPÄIVÄN LUENNOT JA TYÖPAJAT

Maltti – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen tuki (työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Alakoulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Voidaanko tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmiin vaikuttaa kouluympäristössä? Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Luennossa käsitellään menetelmästä saatuja kokemuksia ja tietoa.

Työpajassa perehdytään tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehitykseen ja vaikeuksien ilmenemiseen kouluiässä. Lisäksi työpajassa tutustutaan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemisen menetelmiin, erityisesti Maltti-interventioon.

Kouluttaja:
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


Tartu tarinaan – lukuintoa toiminnallisesti ja elämyksellisesti (työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Tule mukaan yhdessä pohtimaan, millä eri tavoin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö voi herätellä lasten lukuiloa! Työpajassa saat vinkkejä siitä, miten käyttää lastenkirjallisuutta osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa. Pohditaan yhdessä myös kuinka saataisiin lukukulttuuri muuttumaan ja perheet mukaan lukutalkoisiin. Pääset tutustumaan uudehkoihin lastenkirjoihin ja saat konkreettisia vinkkejä, joita voit hyödyntää omassa lapsiryhmässäsi tai työssäsi.

Kouluttaja:
Suvi Ylönen, YTM, KM, veo, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti


Opettajien digitaidot ( työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Kaikki opettajat

Sisällönkuvaus:
Työpajassa tarkastellaan opettajan omaa digipedagogista osaamista DiP-menetelmän avulla, työskennellen yhdessä muiden pajaan osallistuvien kanssa. Saat käsityksen siitä, mitkä asiat sinulla on hallussa, sekä vinkkejä siitä, miten juuri sinun kannattaisi kehittää omaa digipedagogista osaamistasi.

Kouluttajat:
Marika Peltonen, Opetusteknologian asiantuntija, FM, Gradia
Mari Kyllönen, opetustoimen ylitarkastaja, KT, LO Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Hyvinvointitaidot oppimisen tukena (luento 90 min)

Kohderyhmä:

Sisällönkuvaus:
Pohditaan yhdessä hyvinvointitaitoja ja sitä, kuinka niitä voidaan opettaa, oppia ja vahvistaa.

Kouluttajat: 
Sari Granroth-Nalkki, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Luentomateriaali:


Positiivisesti Ryhmässä Oppiva Varhaiskasvatus – ProVaka (työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Päiväkodin toimintakulttuurin kehittäminen sosiaalista käyttäytymistä opettavaksi. Osuus koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Luento-osuudessa esitellään ProVaka-toimintamalli, sen teoreettiset perustat ja suomalainen sovellus. Kokonaisuutta täydentävät työpajaosuudessa ProVaka-toimintamallia toteuttaneiden päiväkotien kuvaukset omasta kehittämistyöstään. Kokonaisuuden aikana matkataan sujuvasti nojatuolista hiekkalaatikkoon, teoriasta käytäntöön, ja käydään vuoropuhelua näiden välillä.

Kouluttajat:
Närhi Vesa,  Dos., PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto
Karhu Anne, KT, Yliopistonlehtori (erityispedagogiikka), Itä-Suomen yliopisto
Noora Heiskanen, KT, VEO, Yliopistotutkija (erityispedagogiikka), Itä-Suomen yliopisto


TORSTAI 18.11.2021

AAMUPÄIVÄN LUENNOT JA TYÖPAJAT

KPL= Kuuntelen, puhun ja luen (työpaja 45 min)

Kohderyhmä:

Sisällönkuvaus:
Kokosanamenetelmään ja kuviin pohjautuva KPL-menetelmä kehittää oppijan käsite- ja sanavarastoa sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen.

Kouluttajat:
Ritva Korhola, KM, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Ervelius, KM, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Kun lukemaan oppiminen ei suju (työpaja 45 min)

Kohderyhmä: Alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Työpajassa tarkastellaan lukemaan oppimisen pulmakohtia silloin, kun lapsella on kielellisiä vaikeuksia. 

Lukemaan oppimisen yksilöllistä tukemista mallinnetaan käytännön esimerkein.

Kouluttajat: 
Sari Ahila, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Pia Pirinen, KM, ohjaava opettaja, eo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Miten otan huolen puheeksi ja rakennan luottamusta? (luento 90 min) + etukäteistallenne 20 min

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:

 • Haastava käyttäytyminen huolen näkökulmasta
 • Erilaisten huolten huomaaminen
 • Huolen puheeksiotto

Kouluttajat: 
Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, KM, EO, opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

Luentomateriaali:


Strukturointi oppimisen tukena (työpaja 90 min) + etukäteistallenne 20 min

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Lapsen itseohjautuvuutta vahvistamaan. Käytännönläheisesti ennakoinnin ja visuaalisen jäsentämisen keinoista.

Kouluttajat:
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, työnohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Anu Pakkanen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (luento 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Sosiaalisen kehityksen tukeminen ja sosiaalisten taitojen opettaminen ennen kouluikää ja ensimmäisten kouluvuosien aikana. Mitä sosiaaliset taidot ovat? Miten tunnetaidot, itsesäätelytaidot ja kielelliset taidot liittyvät sosiaalisiin taitoihin?

Kouluttaja: 
Riina Niutanen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus ValteriKESKIPÄIVÄN LUENNOT JA TYÖPAJAT

Selkeän kielen työpaja (90 min)

Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Millaista tekstiä on helppo lukea ja ymmärtää? Millaisia ovat selkokirjat? Työpajassa tutustutaan selkokielen perusteisiin sekä selkokirjoihin ja -oppimateriaaleihin. Lisäksi harjoitellaan tekstin selkeyttämistä käytännössä. 

Kouluttaja:
Riikka Tuohimetsä, KM, EO, aineenopettaja, Selkokeskuksen asiantuntija

Luentomateriaali


Hyvä alku varhaiskasvatukselle – miten päiväkodin, perheen ja lapsen rytmit kohtaavat? (luento 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Luennolla käsitellään varhaiskasvatuksen aloitusta alle kolmivuotiaiden ryhmässä. Mitä aloitukseen sisältyy, kun sitä tarkastellaan instituution ja kasvattajatiimin näkökulmasta? Miltä aloitus näyttää perheen ja lapsen prosessina? Esitys perustuu varhaiskasvatuksen siirtymiä koskevaan tutkimushankkeeseen, jota toteutetaan Jyväskylän yliopistossa (Suomen Akatemia 2019-2023).

Kouluttajat:
Niina Rutanen, VTT, varhaiskasvatustieteen professori
Mari Vuorisalo, KT, yliopistotutkija
Trace in ECEC – Lasten sosio-spatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymissä –hankkeen tutkimusryhmä, Jyväskylän yliopisto 


Haastava käyttäytyminen; sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen (työpaja, 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Työpajassa käsitellään haastavaa käyttäytymistä: 

 • Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
 • Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset)

Kouluttaja: Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, työnohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Luentomateriaali:


Tukivastemalli ja tuen vaikuttavuuden seuranta (luento 45 min + 60 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Luennolla käsitellään tukivastemallia ja mallin soveltamista eri tyyppiseen tukeen. Tukivastemallilla tarkoitetaan opettajan johdonmukaista työskentelytapaa suunnitella ja toteuttaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Tukivastemallissa opettaja työskentelee tutkivalla työotteella arvioiden annetun tuen vaikuttavuutta. Säännöllisten seuranta-arvioiden avulla arvioidaan tuen vaikuttavuutta ja muokataan tuen sisältöä, kestoa ja intensiteettiä vastaamaan tuen tarvetta. Luennolla esitellään tutkimukseen perustuvia tukivastemallin käyttöesimerkkejä koulutasoisesta, ryhmätasoisesta ja yksilöllisesta tuesta.

Kouluttajat:
Aro Mikko, PsT, erityispedagogiikan professori, Jyväskylän yliopisto
Närhi Vesa,  Dos., PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto
Karhu Anne, KT, Yliopistonlehtori (erityispedagogiikka), Itä-Suomen yliopisto
Kinnunen Anne-Mari, KM, PsM, erityisluokanopettaja, Jyväskylän kaupunki
Savolainen Hannu, KT, dosentti, erityispedagogiikan professori
Savolainen Pirjo, KL, ProKoulu-ohjaaja, projektitutkija, Niilo Mäki Instituutti


Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi  (työpaja 90 min)

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneenlukemisen taitoja. Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn, itsensä ylittämisen ja saavuttamisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja johtaa parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä. Työpajassa perehdytään toiminnallisesti lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona sekä kuullaan alustavia tuloksia ReadDrama -tutkimuksesta. 

Kouluttaja:
Roosa Karhunen, FM, draamaopettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki InstituuttiILTAPÄIVÄN LUENNOT JA TYÖPAJAT

Strukturointi oppimisen tukena (työpaja 90 min) + etukäteistallenne 20 min 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Lapsen itseohjautuvuutta vahvistamaan. Käytännönläheisesti ennakoinnin ja visuaalisen jäsentämisen keinoista.

Kouluttajat:
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, työnohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Anu Pakkanen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Motorisen oppimisen vaikeudet (työpaja 90min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Heikot motoriset taidot ovat yhteydessä mm. oppimisen, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmiin, sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Työpajassa pääset kokeilemaan miltä motoriikan oppimisvaikeus voi tuntua, ja samalla saat mukaasi käytännönläheisiä vinkkejä vaikeuden tunnistamiseen ja tukemiseen. Motorisen oppimisen vaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan vähentää mahdollista ongelmien syvenemistä.

Kouluttajat:
Piritta Asunta LitT, tutkija, Likes
Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti


Onnistumisia vuorovaikutukseen (työpaja 45min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Onnistumisia vuorovaikutukseen oppilaan kanssa, jolla on ilmaisun/ymmärtämisen pulmaa; kommunikaation tukikeinoja eri tilanteisiin; välineitä ja vinkkejä sekä hyviä kokemuksia ja tarinoita onnistumisen kokemuksista. 

Kouluttajat: 
Heljä Happonen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Nepsy-näkökulma opetus ja ohjaustyöhön (työpaja 45 min)

Kohderyhmä: Koulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Neuropsykiatrinen valmennus, tuttavallisemmin Nepsy-valmennus, on kuntoutus-, tuki- ja ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on elämänhallinnan jäsentyminen, arjen sujumisen tukeminen, uusien käyttäytymismallien löytäminen ristiriitatilanteisiin, sekä itsetuntemuksen ja eheän minäkuvan rakentaminen.
Sisällöt: Ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen näkökulma ohjaamiseen ja opettamiseen. Nepsyjen erityisyydet ja pari käytännön työkalua.

Kouluttajat:
Ilona Lepistö, ohjaava kuntouttaja, Nepsy-valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Jaakko Juvonen, Nepsy-valmentaja, koulunkäynninohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 


Yhteisopettajuus ja yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (luento 90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Opetetaan ja opitaan yhdessä – yhteisopettajuutta rakentamassa.
Yhteistyön vahvistaminen hyvinvointitaitojen avulla:

 • tunnetaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • ihmissuhdetaidot
 • itsensä johtaminen

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Luentomateriaali:


Itsesäätelytaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa leikin avulla (työpaja 90 min)

Kohderyhmä:

Sisällönkuvaus:
Työpajassa syvennetään itsesäätelyyn ja niiden vaikeuksiin liittyviä tietoja tutkimusten pohjalta sekä perehdytään Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeen toimintamalliin, jossa 3-5-vuotiaiden lasten itsesäätelytaitojen kehitystä tuetaan varhaiskasvatuksen, perheiden ja sote-työntekijöiden yhteistyössä leikkien ja pelien avulla.

Kouluttajat:
Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Sini Teivaanmäki, PsM, psykologi ja jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti
Päivi Moisio, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, Niilo Mäki Instituutti

Luentomateriaali: