Verkkotapahtuman sisältökuvaukset

Navigoi tästä suoraan sinua kiinnostavaan osioon:

Neuropsykiatriset haasteet ja tunnetaitojen tukeminen luennot ja työpajat
Kielenkehityksen ja lukutaidon tukivälineitä tunnistamiseen, arviointiin ja tukeen
Tukea oppimiseen, opettamiseen ja hahmottamiseen
Myönteisen kehityksen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa
Kasvun ja oppimisen tukeminen koulussa


Neuropsykiatriset haasteet ja tunnetaitojen tukeminen


Autismiystävällinen opetus ja toimintaympäristö, 20.9.2021 webinaariluento (90min) + etukäteistallenne (20min) webinaari

Kohdetyhmä:  Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:

 • autismikirjon keskeiset ydinoireet ja vahvuudet
 • autismikirjon oppilaan opetus ja pedagogiikan kulmakivet
 • autismiystävällinen toimintaympäristö

Kouluttaja:
Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Koulun aloitus ja neuropsykiatriset haasteet, webinaariluento 6.10.2021 klo 13.00-14.30

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus: Luennolla käydään läpi neuropsykiatristen häiriöiden ilmenemistä koulun aloitusvaiheessa sekä varhaisen tuen toteuttamisen edellytyksiä. Kokemusasiantuntijan osuudessa käsitellään tarkemmin Touretten oireyhtymää.

Kouluttaja:
Satu Peitso, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi
Niko Romo, kokemusasiantuntija, ohjaaja, neuropsykiatrinen – valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Arjen keinoja haastaviin tilanteisiin 28.10.2021 klo 9, webinaariluento (90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö.

Sisällönkuvaus:

 • Mitä koemme haastavaksi käyttäytymiseksi?
 • Haastavan käyttäytymisen syitä
 • Miten haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä?

Kouluttaja:
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, työnohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Työpaja “Haastava käyttäytyminen; sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen”  on erinomainen jatko tälle luennolle


Haastava käyttäytyminen ja sen muokkaaminen 20.9.2021 klo 10.45, webinaarityöpaja (90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:

 • Mitä haastava käyttäytyminen on?
 • Mitkä ovat käyttäytymisen syitä?
 • Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään?
 • Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
 • Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset)

Kouluttaja:
Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Kodin ja koulun liitto 24.9.2021 klo 09, webinaarityöpaja (45 min)

Kohderyhmä: Alakoulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Webinaarissa pohditaan keinoja, miten koulu ja koti voivat yhdessä tukea lastan oppimisen polulla. 
Miten yhteistyössä vahvistetaan lapsen hyvinvointitaitoja, myönteistä minäkuvaa ja kouluun kinnittymistä?

Kouluttajat:
Merja Koivosto, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Huoli puheeksi 4.10.2021 klo 9, webinaariluento (90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:

 • haastava käyttäytyminen huolen näkökulmasta
 • erilaisten huolten huomaaminen
 • huolen puheeksiotto

Kouluttajat:

Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, KM, EO, opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus ValteriKielenkehityksen ja lukutaidon tukivälineitä tunnistamiseen, arviointiin ja tukeen

S2-oppilaiden sanavaraston kehittäminen kaunokirjallisuuden avulla työpajatallenne (90 min)

Kohderyhmä: alakoulun opettajat

Sisällönkuvaus:
Työpaja sisältää tallenteen sekä itsenäistä työskentelyä. Työpajassa esitellään monipuolisia tutkimuksiin perustuvia sanojen merkitysten oppimistekniikoita ja sananselitystapoja. Koulutukseen kuuluu käytännön osuus, jossa annetaan runsaasti esimerkkejä kielellisten taitojen ja sanaston kehittämiseen sopivista aktiviteeteista. Annetaan välineitä ja ohjeita toteutettavaksi omassa luokassa  sanavaraston tukemiseen kaunokirjallisen tekstin avulla ja esitellään hankkeessa kehitettyä sananselityspeliä.

Kouluttajat:
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM, Niilo Mäki Instituutti


Kielenkehityksen vaikeudet ja lukemaan oppiminen, luentotallenne (90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Tässä esityksessä käsitellään kielenkehityksen vaikeuksien erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden yhteyksiä luku- ja kirjoitustaitojen omaksumiseen. Kielenkehityksen vaikeuksilla voidaan tarkoittaa laajaa kirjoa vaikeusasteeltaan ja luonteeltaan erilaisia vaikeuksia, jotka näkyvät myös luku- ja kirjoitustaitojen kehittymisessä eri tavoin.

Kouluttaja:
Tiina Siiskonen, KT, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto


Uusia välineitä luetun ymmärtämisen arviointiin, luentotallenne (45 min)

Kohderyhmä: Luento soveltuu sekä ala- että yläkoulun opettajille ja erityisopettajille sekä kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville kasvatuksen ammattilaisille.

Sisällönkuvaus:
Luetun ymmärtäminen on moniulotteinen taito, jonka arviointi perinteisin menetelmin on ollut työlästä. Osana DigiLukiseula ja ReadDrama -hankkeita olemme kehittäneet nopean verkkovälitteisen tehtävän luetun ymmärtämisen arviointiin. Luennolla esittelemme kehitystyön tuloksia ja kliinisiä havaintojamme tehtävätyypin soveltuvuudesta myös luetun ymmärtämisen harjoituksiin.

Kouluttajat:
Maria Niskakoski, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti
Jarkko Hautala, PsT, akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti


Aikamatkalla – sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma, luentotallenne (45 min)

Kouluttaja:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti


Kun lukemaan oppiminen ei suju, 28.10.2021 klo 13.00-13.45 webinaarityöpaja

Sisällönkuvaus:
Työpajassa tarkastellaan lukemaan oppimisen pulmakohtia silloin, kun lapsella on kielellisiä vaikeuksia.
Lukemaan oppimisen yksilöllistä tukemista mallinnetaan käytännön esimerkein.

Kouluttajat:
Sari Ahila, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Pia Pirinen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Ekapelin käyttö mobiililaitteella työpajatallenne (90 min)

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät

Sisällönkuvaus:
Työpajassa tutustutaan Ekapelin ominaisuuksiin sekä sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena.
Työpaja sisältää 10 videotallennetta ja itsenäistä työskentelyä.

Kouluttajat:
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti
Marika Peltonen, FM, Gradia


Poiminta esiwebinaarista: LUKINO-hanke – uusia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nimeämisen arviointiin, luentotallenne (55 min)

Kohderyhmä: Alakoulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:
LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tämän Niilo Mäki Instituutin rahoittaman hankkeen tavoitteena on:

 • kehittää tutkimusperustainen arviointimenetelmä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien tunnistamiseen, joka sisältää kattavat normit 1-6-luokille
 • kehittää 3-6-luokille oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
 • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
 • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille
 • tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Tallenteessa kerrotaan hankkeesta ja sen etenemisestä sekä hankkeessa kehitettävistä arvioinnin välineistä. Tallenne sisältää lyhyen perehdytyksen lukivaikeuksien ja nimeämisvaikeuksien ilmenemiseen ja niiden merkitykseen oppimisessa.

Kouluttaja:
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi


Poiminta esiwebinaarista: Lukusujuvuuden ja lukumotivaation tukeminen, luentotallenne (140 min)

Kohderyhmä: Alakoulun henkilöstö

Lukumotivaatio ja sen tukeminen (45 min)
Heikkoon lukutaitoon liittyy usein motivaatio-ongelmia. Heikosti lukevat lapset eivät ehkä luota kykyihinsä tai lukeminen voi herättää heissä kielteisiä tunteita. Luennossa käsitellään DysGeBra ja ReadDrama -hankkeissa kerättyjen aineistojen pohjalta lukumotivaation ja lukutaidon yhteyttä sekä pohditaan keinoja lukumotivaation tukemiseen.

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena – Lukuteatterin esittely (45 min)
Perehdymme lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneenlukemisen taitoja. Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn ja itsensä ylittämisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä.

Nykykäsitys lukemisen taidoista ja niiden tukemisesta (45 min)
Lukemisen taidot ovat jatkuvan psykologisen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteina. Esitys on katsaus nykyiseen tieteelliseen ymmärrykseen koskien lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämistä.

Kouluttajat:
Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki InstituuttiTukea oppimiseen, opettamiseen ja hahmottamiseen

Hahmotushäiriön ilmeneminen ja tunnistaminen lapsen arjessa, 15.9.2021 klo 12.30-14.00  webinaariluento

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Tule kuulemaan, miten hahmotusvaikeudet voivat näkyä varhaislapsuudessa ja kouluiässä ja millä tavoin hahmotustaitojen kehittymistä voidaan tukea siten, että se palvelee kaikkia lapsia varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa.

Kouluttaja:
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiserityisopettaja, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti


Hahmotushäiriöisen lapsen tukeminen sekä monialaisen yhteistyön ja perheen merkitys tuen suunnittelussa, 15.9.2021 klo 14.15-15.45 webinaarityöpaja

Kohderyhmä:  Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö.

Sisällönkuvaus:
Työpajassa pohditaan yhdessä, kuinka lapsen hahmotusvaikeudet voidaan tunnistaa ja lasta voidaan tukea monialaisen yhteistyön keinoin ja mikä on lapsen perheen rooli hahmotusvaikeuksien tunnistamisessa ja tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kouluttajat:
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiserityisopettaja, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti
Marjo Naukkarinen, KM, laaja-alainen erityisopettaja, projektisuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti


Motorisen oppimisen vaikeudet, luentotallenne (90 min), katsottavissa 1.10.-30.11.2021

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa parinkymmen lapsen ryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Heikot motoriset taidot ovat yhteydessä mm. oppimisen, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmiin, sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Motorisen oppimisen vaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa oppilaan osallisuutta ja vähentää mahdollista ongelmien syvenemistä. Luennolla esitellään uusimmat arviointimenetelmät sekä viimeisin tutkimustieto motorisen oppimisen tukemisesta.

Kouluttajat:
Piritta Asunta, LitT, tutkija, Likes
Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti


Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen alussa ja lopussa, 4.10.2021 klo 13.00-14.45 webinaariluento

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen opettajat

Sisällönkuvaus:
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi syksyllä 2018 koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen taitoja. Samojen oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan alkuopetuksen jälkeen syksyllä 2020. Luennolla esitellään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tuloksia oppilaiden taidoista ja osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä.

Kouluttaja:
Annette Ukkola, arviointiasiantuntija, Karvi


Liikkuvaa matikkaa – matematiikan toiminnallinen opetus – tutkimustietoa ja käytännön demoja, 4.10.2021 klo 15.00-15.45 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat, 3. luokan matematiikan opettajat

Työpajan sisältö: Liikkuvaa matikkaa -webinaarissa perehdytään toiminnalliseen opetukseen matematiikan oppitunneilla alakoulussa. Webinaarissa esitellään uusimpia tutkimustuloksia sekä käytännön esimerkkejä toimivista menetelmistä.

Kouluttajat:
Sirpa Sneck, erityisopettaja, väitöskirjatutkija, Likes
Heidi Syväoja, tutkija, Likes


Oppimisen tuen neuvonta, 25.10.2021 klo 14.45–15.30 neuvontapalvelu-webinaari

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö, erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajat, päiväkodinjohtajat ja rehtorit

Sisällönkuvaus: Mikä on Oppimisen tuen neuvontapalvelu? Kuka sinne voi ottaa yhteyttä? Esitellään palvelun toiminta sekä OTN-botti. Lisäksi kerrotaan usein kysyttyjä kysymyksiä, kuten pidennetyn oppivelvollisuuden eri järjestämistavat sekä perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin (POL 27§).

Kouluttajat:
Pekka Karmala, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Päivi Lång, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Helposti lähestyttävää digipedagogiikkaa monilukutaidon tueksi, 26.10.2021 klo 13.00–14.30 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulun henkilöstö

Työpajan sisältö: 
Monilukutaitoa tarvitaan kaikkialla. Työpajassa tarjotaan konkreettisia ja matalalla kynnyksellä toteutettavia ideoita monilukutaidon tukemiseen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Osallistujat pääsevät tutustumaan esimerkiksi kamerakynämenetelmän sekä digitaalisen tarinankerronnan soveltamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Kouluttajat:
Merja Kuosmanen, KM, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto
Tuula Nousiainen, KTT, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto


Matematiikkaan liittyvät uskomukset eskarissa ja koulupolun alkuvaiheessa – kehittyminen ja yhteys taitoon, 1.12.2021 klo 15.00-16.30 webinaariluento

Kohderyhmä: Esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

Luennon sisältö:Matematiikan taitojen oppimista ohjaavat varhaisten numeeristen ja muiden kognitiivisten taitojen kehityksen ohella oppilaan uskomukset itsestään matematiikan osaajana. Nämä uskomukset alkavat muodostua jo varhain, ja ne suuntaavat matematiikan oppimiseen liittyvää kiinnostusta ja vaikuttavat työskentelyyn oppimistilanteissa. Matematiikkaan liittyviä minäuskomuksia on pääosin tutkittu vanhemmilla oppilailla ja niiden muodostumiseen esi- ja alkuopetusiässä on kiinnitetty vain vähän huomiota. 

Tässä webinaarissa käsitellään kahta matematiikan oppimiseen liittyvää uskomusta – matematiikan oppijaminäkäsitystä ja minäpystyvyyttä, niiden kehittymistä ja yhteyttä taitoon sekä sitä, miten niitä voi kartoittaa ja tukea esi- ja alkuopetusikäisillä oppilailla.

Kouluttaja: Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

Myönteisen kehityksen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa

Aikuinen tukemassa lapsen itsesäätelytaitojen kehitystä, luentotallenne (90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen ammattilaiset

Sisällönkuvaus:
Esityksessä tarkastellaan lapsen itsesäätelyn kehitystä eli lapsen kehittyviä taitoja säädellä tunteitaan, toimintaansa ja kognitioitaan. Avainasemassa lapsen itsesäätelyn kehityksessä ovat lasta hoitavat ja kasvattavat aikuiset. Esityksessä pohditaan aikuisen vuorovaikutuksellisia keinoja tukea lasten kehitystä näissä taidoissa. Oman toiminnan ja tunteiden säätely ovat tärkeitä ja samalla vaativia lapsuuden kehitystehtäviä. Toiminnan säätelyyn voidaan ajatella kuuluvan esimerkiksi kyky mukauttaa omaa toimintaa joustavasti eri tilanteiden vaatimusten mukaisesti sekä kyky noudattaa näihin tilanteisiin kuuluvia sääntöjä. Tunnesäätelyllä puolestaan tarkoitetaan lapsen taitoja tunnistaa omia ja toisten tunteita sekä säädellä omaa tunneilmaisuaan.

Itsesäätelytaitojen oppiminen on kytköksissä sekä lapsen neurobiologisiin tekijöihin että ympäristön hoiva- ja vuorovaikutuskäytäntöihin. Jotta ympäristön aikuiset voivat tukea lasta omien ja toisten tunteiden tunnistamisessa, tunteiden säätelyssä sekä oman käyttäytymisen hallinnassa, on tärkeää tiedostaa itsesäätelyyn liittyvät erilaiset osatekijät, niiden kehitykselliset piirteet sekä ympäristölliset keinot tukea lapsen tasapainoista kehitystä. Esityksessä tarkastellaan itsesäätelytaitojen kehitystä sekä ympäristön että yksilön näkökulmasta, jäsennetään mahdollisia itsesäätelyn pulmakohtia, sekä erityisesti pohditaan vuorovaikutuksellisia keinoja tukea itsesäätelytaitojen kehitystä.

Kouluttaja:
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio


Yhteisopettajuus ja yhteistyö, 13.9.2021 klo 9.00-10.30 webinaariluento

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Opetetaan ja opitaan yhdessä – yhteisopettajuutta rakentamassa
Yhteistyön vahvistaminen hyvinvointitaitojen avulla:

 •  tunnetaidot
 •  vuorovaikutustaidot
 •  ihmissuhdetaidot
 •  itsensä johtaminen

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Sosiaalisten taitojen tukeminen, 20.9.2021 klo 9.00-10.30 webinaariluento

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Sosiaalisen kehityksen tukeminen ja  sosiaalisten taitojen opettaminen ennen kouluikää ja ensimmäisten kouluvuosien aikana. Mitä sosiaaliset taidot ovat? Miten tunnetaidot, itsesäätelytaidot ja kielelliset taidot liittyvät sosiaalisiin taitoihin?

Kouluttajat:
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa, 24.9. klo 11.00-11.45 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Työpajassa pohditaan sitä, millaisten asioiden harjoittelu ja tukeminen antaa lapselle parhaat eväät varhaiskasvatuksesta esiopetuksen ja perusopetuksen toimintaympäristöihin siirryttäessä.

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Runoriemua ja tarinaleikkiä – Sanataiteen menetelmistä iloa ja intoa, 24.9.2021 klo 14.00-15.30 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Työpajassa tutustutaan sanataidekasvatuksen tavoitteisiin, mahdollisuuksiin ja menetelmiin osana varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Kouluttaja:
Elina Mäkinen, lo, sanataideopettaja, Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu


Ylivilkkaiden ja tarkkaamattomien lasten tuki Tomera-konsultaatiomallin avulla, 14.10.2021 klo 13.00-13.45 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Työpajassa käsitellään Tomera-konsultaatiomallin toteutukseen liittyviä kokemuksia, hyötyjä ja haasteita verkkokoulutuksen käyneiden näkökulmasta. Ylivilkkaiden ja tarkkaamattomien lasten tuen suunnittelussa tärkeäksi nousevat selkeä työnjako, riittävän konkreettiset tavoitteet sekä positiivinen ja kannustava palaute.

Kouluttaja:
Satu Peitso, PsM, psykologi


Liikkuva varhaiskasvatus – näin me sen teimme! 14.10.2021 klo 14-14.45 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Mitä hyötyä on liikkuvasta varhaiskasvatuspäivästä? Kuinka arjen pienillä muutoksilla kehität toimintakulttuuria liikkuvampaan suuntaan? Työpajassa kuulet konkreettisia ideoita ja kokemuksia Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutuksesta.

Kouluttaja:
Nina Korhonen, Johtava asiantuntija, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
Essi Kaipainen, Liiku mun kanssa! -hankekoordinaattori, Kirkkonummen kunta
Kirsi Kreutzman, Päiväkodin johtaja, Vuorenmäen päiväkoti ja Koskentorin päiväkoti, Veikkola


Erityinen tuki esiopetuksessa, 25.10.2021 klo 10.45-11.30 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Esiopetuksen henkilöstö

Kouluttajat:
Päivi Lång, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Itsesäätelytaitojen myönteisen kehityksen vahvistaminen, 22.11.2021 klo 13.30-15.00 webinaarityöpaja

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Työpajassa käydään läpi itsesäätelyn kehityksen tukemisen perusperiaatteet ja harjoitellaan tukitoimien suunnittelua käytännössä käytännön esimerkkien perusteella. Työpaja tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen oman työn tueksi.

Itsesäätelytaito on kykyä säädellä tunteita ja käyttäytymistä. Se on perusta lapsen sosiaalisille suhteille ja taidoille. Itsesäätelytaidot kehittyvät päivähoitoiässä kovaa vauhtia. Lasten välillä on kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja taitojen kehittymisessä. Taitojen kehittymiseen vaikuttavat kognitiiviset taidot, lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus ja kasvatuskeinot. Itsesäätelytaitojen vaikeudet voivat näyttäytyä lapsen toiminnassa esimerkiksi levottomuutena, impulsiivisuutena, arkuutena, vetäytymisenä tai aggressiivisena toimintana. Haasteet itsesäätelyssä tuovat ongelmia kaverisuhteisiin ja arjen tilanteissa toimimiseen kuormittaen myös vanhempia ja päivähoidon ammattilaisia. Aikuiset voivat kuitenkin omalla toiminnallaan vahvistaa itsesäätelytaitojen myönteistä kehitystä.

Työpajassa käydään läpi itsesäätelyn kehityksen tukemisen perusperiaatteet ja harjoitellaan tukitoimien suunnittelua käytännössä käytännön esimerkkien perusteella. Työpaja tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen oman työn tueksi.

Kouluttaja:
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio


Poiminta esiwebinaarista: Lukuiloa lastenkirjoista ja monikielisten lasten tukeminen, webinaaritallenne (90 min)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Tartu tarinaan – Toiminnallista lukuiloa! (webinaariallenne 45 min.)
Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsiperheille ja millaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallinen lukeminen on? Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa? Lisäksi perehdytään lyhyesti Tartu tarinaan -hankkeessa kehitettyyn Lukuboksi-toimintamalliin.

Monikielisten lasten sanavaraston kehittäminen varhaiskasvatuksessa (webnaaritallenne 45 min.)
Webinaarissa pohditaan, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää, ja millä keinolla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten sanavaraston kehittämisen lisäksi käsitellään myös vanhempien tukemisen keinoja kielikasvatustyössään. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia monikielisten lasten kielen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen.

Kouluttajat:
Suvi Ylönen, YTM, KM, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki InstituuttiKasvun ja oppimisen tukeminen koulussa

Kato mua: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kasvun ja oppimisen tukeminen koulussa, 13.9.2021 klo 10.45–12.15 webinaariluento

Kohderyhmä: Alakoulun henkilöstö

Luennon sisältö:
Webinaarissamme sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemista lähestytään seuraavien kysymyksien kautta. Miten monialainen yhteistyö toimii?  Tukevatko opetuksen järjestämisen rakenteet ja toimintakulttuuri yhteiskuntaan kiinnittymistä? Millainen pedagogiikka toimii vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta? Miten oppilaiden osallisuutta oman elämänsä toimijoina vahvistetaan?

Kouluttajat:
Merja Koivisto, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – yhteisopettajuutta ja joustavaa ryhmittelyä, 13.9.2021 klo 13–14.30 webinaariluento

Kohderyhmä: Alakoulun henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Webinaarissa perehdytään yhteisopettajuuteen ja sitä koskevan tutkimuksen, teorian ja hyvien käytänteiden jakamisen kautta. Yhteisopettajuuden kautta toteutettu joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleen järjestely auttavat toteuttamaan tehostettua ja erityistä tukea yleisopetuksen luokissa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten yhteisopettajuuden toteuttamista voidaan tukea koko koulun tasolla.

Kouluttajat:
Olli-Pekka Malinen, KT, Helsingin yliopisto
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Juha Kontinen, KM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto


Maltti – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen tuki, 6.10.2021 klo 9.00–10.00 webinaari

Kohderyhmä: Opettajat (Maltti- ryhmäkuntoutus on tarkoitettu 8–11-vuotiaille lapsille)

Sisällönkuvaus: Voidaanko tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmiin vaikuttaa kouluympäristössä? Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Luennossa käsitellään menetelmästä saatuja kokemuksia ja tietoa.

Kouluttaja:
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


Hyvinvointitaidot oppimisen tukena, 26.10.2021 klo 9–10.30 webinaari

Sisällönkuvaus:
Pohditaan yhdessä hyvinvointitaitoja ja sitä, kuinka niitä voidaan opettaa, oppia ja vahvistaa.

Kouluttajat:
Sari Granroth-Nalkki, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Opettajien digitaidot, webinaari 26.10.2021 klo 14.45–15.30

Kouluttajat:
Marika Peltonen, Opetusteknologian asiantuntija, FM, Gradia
Mari Kyllönen, KT, AVI


Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot (luentotallenne 45 min, katsottavissa 1.9.–31.12.2021)

Sisällönkuvaus:

 • Sosiaalisten taitojen kehitys. Miten kehittyvät vahvat sosiaaliset taidot ja myönteiset suhteet?
 • Sosiaalisten suhteiden haasteet. Lähes kaikissa ryhmissä on lapsia ja nuoria, jotka tuntevat sosiaalisten suhteidensa olevan epätyydyttäviä tai kokevat jopa torjuntaa. Mitkä syyt tähän johtavat? Onko lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, erityinen riski sosiaalisten taitojen kehityksen ja sosiaalisten suhteiden ongelmille?
 • Tukeminen. Miten yksilön ja ryhmien taitojen ja osallisuuden kehitystä voidaan tukea? Millainen vuorovaikutus vahvistaa suhteita ryhmässä?

Kouluttaja:
Anna-Maija Poikkeus, PsT, dekaani, professori, Jyväskylän yliopisto


Opettajan hyvinvoinnin yhteys oppimiseen ja motivaatioon (luentotallenne, katsottavissa 16.9.–31.12.2021)

Luennon sisältö:

 • Opettajan hyvinvoinnin yhteys motivaatioon ja oppimiseen
 • Esiopettajien kuormittavuus
 • Luokanopettajien kuormittavuus
 • Aineenopettajien kuormittavuus
 • Työnimu
 • Työhyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät
 • Kokemuksia etäopetuksesta

Kouluttaja:
Marja-Kristiina Lerkkanen, KT, professori, Jyväskylän yliopisto